Άπλή μέτρηση ΔΜΣ

Βάρος

Ύψος

    
Το συνολικό σας λίπος ειναι:


 


Μέτρηση ΔΜΣ με την μέθοδο Jackson-pollock

   
Hλικία

Κιλά

Μέτρηση Κοιλιάς(σε χιλιοστά)

Μέτρηση Τρικέφαλου(σε χιλιοστά)

Μέτρηση Τετρακέφαλου(σε χιλιοστά)

Μέτρηση απο "Ψωμάκια"(σε χιλιοστά)

   
Το συνολικό σας λίπος τοις εκατό:

Το λίπος σε κιλά: